Preloader

Gần đây, cộng đồng DeFi đã chứng kiến một sự thay đổi đáng chú ý: tỷ lệ ETH được staking thông qua nền tảng Lido Finance đã giảm xuống dưới 30%. Điều này diễn ra vào đầu tuần, đánh dấu một sự thay đổi quan trọng so với giai đoạn tháng 3/2023, khi tỷ lệ đó cũng rơi vào khoảng 29,5%.

Phản Ứng Trước Sự Thay Đổi của Lido

Sự điều chỉnh này đã thu hút sự chú ý của cộng đồng DeFi, đặc biệt là trong bối cảnh lo ngại về tiềm năng độc quyền của Lido có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của hệ thống mạng Ethereum. Một số người cho rằng sự bùng nổ của xu hướng Restaking, giúp tái phân phối tỷ trọng giữa các token Staking Lỏng và hoạt động Restake Bản địa, là nguyên nhân chính.

Vào ngày 1 tháng 4, dữ liệu cho thấy có một lượng lớn ETH rời khỏi Lido, trong khi ether.fi và Renzo – hai giao thức Liquid Restaking – lại chứng kiến sự gia tăng dòng chảy ETH vào.

Phản Ứng Tích Cực từ Cộng Đồng Ethereum

Cộng đồng Ethereum đã phản ứng một cách tích cực với những biến động này. Điều này phản ánh niềm tin rằng sự phân quyền và an toàn của mạng lưới có thể được cải thiện thông qua việc giảm bớt sự tập trung trong việc staking. Bên cạnh đó, như được nhấn mạnh trong nâng cấp EIP-7251, rào cản đối với các đơn vị vận hành cá nhân sẽ được hạ thấp, từ đó tăng cường tính phi tập trung của các validator node sau nâng cấp Pectra.

Tóm Lược

Sự giảm tỷ trọng staking qua Lido dưới ngưỡng 30% là một dấu hiệu của sự thay đổi và tăng cường phi tập trung trong cộng đồng Ethereum. Sự chú ý và phản ứng tích cực từ cộng đồng là một dấu hiệu khả quan, cho thấy cam kết mạnh mẽ đối với việc duy trì và phát triển một mạng lưới Ethereum mạnh mẽ và phân quyền.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *