Preloader

Pac Finance, một nền tảng cho vay trong hệ thống Blast, đã vấp phải làn sóng chỉ trích từ cộng đồng sau khi thay đổi đột ngột các tham số của pool vay mà không thông báo trước, dẫn đến việc thanh lý tổng cộng 26 triệu USD.

Vào ngày 12/04/2024, theo giờ Việt Nam, kydo.eth, một nhà phát triển của EigenLabs, đã đăng tải thông tin mà ông gọi là “đáng ngại” liên quan đến Pac Finance. Theo dữ liệu trên chuỗi (on-chain), vào ngày 11/04, nhóm Pac Finance đã sử dụng hợp đồng PoolConfigurator-Proxy để tăng tỷ lệ cho vay LTV của pool Renzo Restaked Ether (ezETH) lên 60%. Thay đổi này đã ngay lập tức gây ra việc thanh lý các khoản vay ezETH trị giá 26 triệu USD.

Thay đổi LTV và ngưỡng thanh lý của một pool cho vay là quyền của dự án, nhưng điều quan trọng là cần thông báo trước cho cộng đồng và cung cấp thời gian chờ để người dùng có thể điều chỉnh khoản vay của họ, tránh bị thanh lý. Tuy nhiên, Pac Finance đã không thực hiện các bước này, không có thông báo hay thời gian chờ, dẫn đến việc thanh lý diễn ra chỉ trong 6 giây sau khi thay đổi.

Phản hồi trước làn sóng chỉ trích, Pac Finance cho biết họ đã giao nhiệm vụ điều chỉnh LTV cho một kỹ sư hợp đồng thông minh và không hay biết về sự thay đổi ngưỡng thanh lý không được thông báo. Họ đã liên hệ với những người dùng bị ảnh hưởng để thảo luận về kế hoạch bồi thường và đang thiết lập một hợp đồng quản trị mới với thời gian chờ cũng như diễn đàn cập nhật để thông báo mọi thay đổi trong tương lai cho người dùng.

Nhờ có thái độ nhận lỗi và hành động khắc phục nhanh chóng, tiếng nói chỉ trích trong cộng đồng đã dần lắng xuống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *