Preloader

Mô tả BOT

Mô tả BOT

Tỉ lệ Win/Loss

Tỉ lệ thắng

70%

Win/Lose

1:13

Lợi nhuận TB/Lệnh

Max Drawdow

30%

Lợi nhuận

Lợi nhuận TB/Lệnh

Lợi nhuận TB/Quý

50%

Lợi nhuận TB/Tháng

17%

Lợi nhuận TB/Năm

200%

Tổng quan

Vốn tối thiểu

100

Cặp tiền

BTC/USDT

Số nhà giao dịch

1.456

Loại giao dịch

Ngắn hạn

Thời gian hoạt động

<365 ngày